Cmentarze komunalne w Lublinie

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cmentarze.lublin.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-07

Niniejsza strona jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-07

Ostatniego przeglądu dokonano dnia 2023-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Lublin.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych


 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.


  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:


 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach


  Zmiana rozmiaru strony


  Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

  Firefox, Chrome, Internet Explorer:

  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

  Opera:

  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok

  W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Agnieszka Czapska i Michał Grzesiak, ion@lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel: 81 466 30 85 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .


  Dostępność architektoniczna
  Kancelaria Cmentarzy Komunalnych

  Kancelaria umiejscowiona jest na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie. Na teren cmentarza prowadzi brama usytuowana od strony głównej ulicy. Ponadto cmentarz posiada również wejście boczne (przy sektorze S7). Obydwa wejścia są ogólnodostępne w godzinach otwarcia cmentarza. Po terenie cmentarza można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek administracyjny w którym mieści się kancelaria cmentarza wraz salą pożegnań i kaplicą znajduje się po lewej stronie od wejścia bramą główną. Do wszystkich pomieszczeń bez utrudnień mogą dostać się osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. W kancelarii cmentarza można uzyskać niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania cmentarzy jak również można załatwić bieżące sprawy.

  Dojazd do siedziby Kancelarii Cmentarzy Komunalnych

  W odległości ok. 450 metrów od kancelarii znajdują się przystanki ZTM Majdanek 01 i 02. Linie autobusowe i trolejbusowe: 21, 23, 47, 153, 156, 157, 158, 161, 950 (stan na 2023-02-27).

  Dostępność parkingu

  Przy bramie głównej znajduje się parking na którym wydzielone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Drugi parking znajduje się przy branie bocznej, w pobliżu sektora S7 (dojazd drogą nieutwardzoną). Na terenie cmentarza dostępny jest bezpłatny przewóz pojazdami elektrycznymi dla wszystkich zainteresowanych osób.

  Dostępność toalety

  Ogólnodostępna toaleta (w tym dedykowana dla osób niepełnosprawnych) znajduje się na parterze budynku administracyjnego (za salą pożegnań). Ponadto na terenie cmentarza są rozstawione również toalety mobilne.

  Utrudnienia

  Szczególnym utrudnieniem jest pokonywanie alejek w nowo zagospodarowanych kwaterach ze względu na brak utwardzenia alejek. Na terenie cmentarza nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/niesłyszących w języku migowym.
 • up